PREVENCE KARCINOMU PRSU

Rakovina prsu (karcinom prsu) představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V ČR je každoročně diagnostikováno více než 7 200 nových případů onemocnění, což je více než 133 pacientek na 100 000 českých žen (křivka incidence).

Na následky karcinomu prsu každý rok zemře přibližně 1 600 českých žen, což odpovídá více než 30 případům úmrtí na rakovinu prsu v přepočtu na 100 000 žen (křivka mortality).

Obrázek: Incidence a mortalita karcinomu prsu v ČR.

V grafu jsou zobrazeny základní epidemiologické údaje o onemocnění karcinomem prsu v České republice v letech 1977–2018.

Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Možnosti snížení mortality onemocnění jsou organizačně náročné a nákladné, ale možné. Od září roku 2002 se Česká republika připojila k evropským zemím, které již měly několikaletou zkušenost s preventivní mamografií a zahájila celoplošný mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní vyšetření, s cílem zvýšení podílu časného záchytu onemocnění v populaci. V dalším vývoji programu byla v roce 2010 horní věková hranice zrušena: mamografický screening je nyní plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění pro všechny ženy ve věku od 45 let do konce života.

V České republice je plně dostupný celonárodní, organizovaný a kontrolovaný program prevence nádorů prsu pro všechny ženy s nejširším věkovým spektrem na světě.

Ženy s potvrzenou rodinou zátěží mohou podstupovat preventivní vyšetření i od mladšího věku, než je 45 let. V tom případě jde o individualizovaný preventivní program „šitý“ na míru. I tento přístup je světově ojedinělý.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.
Mamografický screening pomohl v České republice od svého zavedení v roce 2002 odhalit téměř 62 tisíc nádorů prsu. Za posledních 20 let došlo v souvislosti s tímto onemocněním ke snížení úmrtnosti o 31 procent. Vyplývá to z dat Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Během této doby bylo provedeno přes 11 milionů screeningových mamografií. Pravidelný screening pomáhá odhalit rakovinu prsu převážně ve stadiích s velkou šancí na úspěšné vyléčení, přesto jej využívá jen 60 procent žen.

Objednejte se na prevenci .